Odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa, kedy ste prevzali tovar do svojho vlastníctva Vy, alebo Vami určená tretia osoba, pokiaľ ide o inú osobu ako o zasielateľa.

Tovar môže byť použitý za účelom zistenia jeho povahy a vlastnosti; avšak nemalo by dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Je potrebné myslieť na náklady, ktoré budeme mať s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (napr. neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Účtovaniu týchto poplatkov predídete, ak tovar uvediete do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletovaníe, správne zabalenie a pod.) 

S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Odstúpenie od zmluvy - Spotrebiteľ 

Právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku má spotrebiteľ.
Spotrebiteľom môže byť iba fyzická osoba, ktorá si objednáva tovar výlučne na súkromné účely. 

Odstúpenie od zmluvy - Firma

V prípade odstúpenia od zmluvy právnickej osoby (firmy) je uplatnenie práva na odstúpenie posudzované individuálne.

Postup pri odstúpení od zmluvy 

V prípade odstúpenia od zmluvy nás musíte informovať zaslaním jednoznačného vyjadrenia
o Vašom zámere odstúpiť od zmluvy (napr. E-Mailovou správou alebo poštovým listom) na nasledovnej adrese:

E-Mail : info@24m.sk

Korešpondenčná adresa: 24music.sk, Bernolákova 681, 036 01 Martin

V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa za dostatočné považuje, ak odošlete informáciu o uplatnení tohto práva pred uplynutím lehoty na odstúpenie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Pokiaľ odstúpite od tejto zmluvy, sme povinní vrátiť Vám všetky platby, ktoré sme od Vás pri nákupe dostali, vrátane poplatku za prepravu, ak bol účtovaný (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vzniknú tým, že si zvolíte spôsob prepravy odlišný od nami ponúkanej, najvýhodnejšej, štandardnej prepravy). 

Vrátenie platby 

Peniaze za tovar zašleme najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru vrátane vyplneného formulára  späť na naše oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný).  

Pokiaľ nebolo výslovne dohodnuté inak, používame na vrátenie platby bezhotovostný prevod na bankový účet. 

Nie je možné vrátiť platbu poštovou poukážkou, či v hotovosti. 

Za účelom vrátenia platby Vám v žiadnom prípade nebudeme účtovať poplatky.

Darčeky a bonusy

Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý darček alebo bonus,pri odstúpení od zmluvy stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a vašou povinnosťou je spolu s tovarom vrátiť aj poskytnutý darček alebo bonus.

Náklady na dopravu vráteného tovaru 

Náklady na dopravu súvisiacu s vrátením tovaru nesiete v plnej výške, a to aj v prípade, keď tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený štandardným zásielkovým spôsobom. 

Spätná zásielka tovaru je individuálna.

Ak odstupujete od zmluvy, tovar je možné vrátiť iba na vyššie uvedenú (korenšpodenčnú) adresu.

Za prípadnú stratu hodnoty tovaru ručíte len v prípade, ak táto strata hodnoty tovaru vznikla takým používaním,

ktoré nesúvisí s nevyhnutným odskúšaním tovaru za účelom zistenia jeho povahy, vlastností a spôsobu fungovania.

Právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká v týchto prípadoch 

- zmluvy na dodávky tovaru, ktorý nebol predvyrobený a na výrobe ktorého sa v rozhodujúcej miere podieľal individuálny výber alebo určenie zo strany spotrebiteľa alebo pokiaľ bol takýto tovar jednoznačne vyrobený na základe osobnej požiadavky zo strany spotrebiteľa.

- zmluvy na dodávky zapečateného tovaru, ktorý nie je z hygienických alebo zdravotných dôvodov vhodný na vrátenie (napríklad: slúchadlá typu In-Ear, plátky, zobcové flauty, ústne harmoniky).

- zmluvy na dodávky audio alebo video nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale,pokiaľ bolo jeho zapečatenie po dodávke porušené. 

- zmluvy na dodávky literatúry (knihy, časopisy, notový materiál, tabulatúry) v zapečatenom obale, pokiaľ bolo zapečatenie po dodávke porušené.

Prosíme Vás, aby ste sa snažili uchrániť tovar pred poškodeniami a znečistením. 

Tovar nám, prosím podľa možnosti, pošlite späť v originálnom balení spolu s kompletným príslušenstvom a so všetkými súčasťami balenia. Na zaslanie tovaru naspäť prípadne použite ochranný transportný obal. Pokiaľ už nevlastníte originálny obal, zabezpečte, prosím, použitím vhodného balenia dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením pri preprave a vyhnite sa tak nášmu uplatneniu nároku na náhradu škody spôsobenej nedostatočným balením. Uvedené možnosti nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy. 

Odstúpenie od zmluvy predávajúceho

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode.
Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.