Záručné a reklamačné podmienky 24music.sk

Internetový obchod 24music.sk poskytuje záruku 36 mesiacov na hudobné nástroje a ozvučovaciu techniku. Na príslušenstvo k hudobným nástrojom a ostatné produkty platí zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov. Ak je predmetom objednávky drobný spotrebný materiál (napr.: trsátka, blany a paličky na bicie, struny, fadery, potenciometre a elektrónky), jeho životnosť je 90 dní a v rámci záruky sa posudzujú iba výrobné a materiálové vady.

Predĺžená záručná doba

Počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) si autorizované servisné stredisko 24music.sk vyhradzuje právo na úpravu záručných podmienok. Lehota na bezplatnú opravu produktu sa z 30 dní mení na Dobu neurčitú. (lehota na bezplatnú opravu podlieha výhradne individuálnej dohode medzi servisom a zákazníkom po zohľadnení dodacej lehoty na zaistenie originálneho náhradného dielu). Servis 24music.sk sa napriek tejto úprave zaväzuje vykonať bezplatnú opravu bez zbytočných odkladov.

Ak sa počas platnosti predĺženej záručnej doby (nad rámec zákonnej 24-mesačnej lehoty) vyskytne závada produktu, ktorú nie je možné odstrániť, ani z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vymeniť produkt za nový, 24music.sk nevracia zákazníkovi plnú kúpnu cenu, ale poskytne záručné plnenie formou výmeny za iný nový produkt v podobnej kvalite a s podobnými parametrami. 

Nárok na náhradu škody, spôsobenej predĺženým reklamačným konaním si môžete uplatniť len v prípade, že preukázateľne došlo k úmyselnému zdržiavanie, alebo hrubej nedbanlivosti zo strany reklamačného strediska. Ak počas platnosti predĺženej 12-mesačnej záručnej lehoty (po skončení zákonnej 24-mesačnej záručnej lehoty) dôjde k výmene tovaru za nový kus, nevzniká naň automaticky nárok na novú 36 -mesačnú záručnú lehotu. Naďalej plynie pôvodná záručná lehota.

Špeciálny prípad

Špeciálna kategória so zárukou 24 mesiacov sú činely, ktoré svojou materiálovou povahou a spôsobom použitia podliehajú prirodzenému opotrebovaniu. Po vykonaní expertízy autorizovaným servisným strediskom 24music.sk bude pri posudzovaní vzatá do úvahy nielen miera prirodzeného opotrebovania materiálu, ale aj vylúčenie zodpovednosti za chyby v dôsledku mechanického poškodenia úderom s intenzitou presahujúcou úroveň mechanickej odolnosti materiálu.

Záručný list

Ku každému zakúpenému produktu je prikladaná faktúra v elektronickej podobe (na predajni pokladničný doklad), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, počas ktorej bol produkt v záručnej oprave.

Zánik záruky vzniká pri:

1. poruchách spôsobených mechanickým poškodením tovaru, vrátane náhodného poškodenia (prasknuté, polámané, pokrivené či tepelne deformované časti a pod.),

2. produkty elektricky poškodené neodborným zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja (napr. výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji, ohorené konektory, atď.),

3. produkty poškodené prírodnými živlami,

4. tovar poškodený nevhodnými podmienkami na uskladnenie alebo používanie (napr. vysoká alebo príliš nízka vlhkosť vzduchu, prašné, vlhké prostredie, chemicky agresívne, v silnom magnetickom poli, atď.)

5. tovar poškodený nevhodnou obsluhou,

6. tovar s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi, prípadne s odstráneným, alebo poškodeným sériovým číslom (napr. kódy tovaru a sériové čísla na zosilňovačoch a kombách),

7. tovar, ktorý javí známky násilného pokusu o otvorenie,

8. tovar poškodený prudkým nárazom (napr. pádom).

9. používanie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach, opotrebovanie používaním, chemické pôsobenie, u dychových nástrojov opotrebenie a deformácia podlepiek, vady pierok,

10. porušenie funkcie neodbornou údržbou, opravou, alebo zanedbanie starostlivosti o tovar

11. nedodržanie zásad uvedených v návode alebo záručnom liste.

12. prirodzené opotrebovanie je zo záruky taktiež vylúčené.

 

Reklamácia

Zákazník na vlastné náklady doručí reklamovaný tovar spolu s dokladom o kúpe a popisom závady na adresu: 24music.sk, Bernolákova 681, 036 01 Martin, Tel. 0902 277 777